MASTER

Theology

Viliami ‘Ofisi Finau

Business

Frances Piliu

Seini Kayla Kengike

Forensic Information & Technology

Viliami Fe’aomoeata

Tupou Seini Bryce

Sonya Mapapalangi

Siaosi Maeakafa Pakola

Edmund Sang-woo Kim

‘Osai Tete’imoana Jr

Paula Latapu

Education

Sokopeti Finau

‘Apasia Kafa

Andrew Kava

Semisi Tauheluhelu

‘Aisea Lolohea

Kilisitina Saulala

Mele Kafa

 

 

Postgraduate

Theology

Lisiate Toefoki Veilofia

Sesilia Hala

Business

‘Isileli Saulala

Forensic & Information Technology

Nina Kava

Melenoa Polutele

Ta’elata Makisi

 

BACHELOR of ARTS

Computer & Information Technology

Sione Kaipelea

Mosese Kaipelea

Liufau Saulala Jr.

 

Education

Gladys Finau

Biology

Loise Karstina Pakola

Meleane Malupo

 

DIPLOMA

Theology

Sitelimani Kalekale

Samisoni Manu

Business

‘Alilia Hala

‘Ilisapeti Mahina

Computer & Information Technology

James Tete’imoana

Education

Mele Nikua

 

ASSOCIATE of ARTS (Level 5)

Business

Lupe Pakola

Ma’ata Mailau

Liliani Tali

Criminal Justice

Melenaite Vai

‘Ana Va’enuku

Computer & Information Technology

Sione Toamotu Taufa

Sione Huni

Kesomi ‘Ale

Fekumi Finau

Christopher Saulala

Tulukava Matangi

Lata Fangalahi

Education

Mercy ‘Ale

Langalotu Taiala

 

CERTIFICATE

Education

‘Ofa Ma’u

Mo’ui ‘Aitu

Seini Tali

 

 

Find Your Course