test
test
HAPPY 20TH ANNIVERSARY
CHRIST'S UNIVERSITY IN PACIFIC
(2004 - 2024)

CUP M.O.U. SIGNING CEREMONY WITH DGUT!

CUP M.O.U. SIGNING CEREMONY WITH DONGGUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (DGUT)!

On the 27th of September, Christ's University in Pacific (CUP) of Tonga and Dongguan University of Technology (DGUT) of China signed the M.O.U. agreement for an academic collaboration and project partnership! CUP was represented by the Vice-Chancellor, Dr. Vili Saulala, and DGUT was represented by the Vice-President, Dr. YANG Minlin.

Fakafeta’i ki he ‘Eiki ‘ihe Ikuna ‘o e ‘ahoni pea ‘oku foaki pe ‘a e langilangi mo e kololia kiate IA!

Na’e lava lelei aipe ‘a e fakamo’oni aleapau ‘a e Christ's University In Pacific (CUP) ‘o Tonga pea mo e Dongguan University of Technology (DGUT) ‘o China. Na’e Fakafofonga’i mai ‘ehe Vice-President ‘o DGUT, Professor Yang Minlin, pea u Fakafofonga'i ‘a e CUP.

‘Oku hoko atu ‘a e process mo e ‘amanaki lelei ‘aupito ki he va fengaue’aki ‘a e ongo ‘Univesiti mo e ngaahi monuu ‘e faka’ataa ‘ehe ‘Otua Mafimafi ma'a Tonga kae fou he CUP!

‘I he 2018 na’e ha’ele mai ‘a Tupou VI ki he DGUT ko e kumi ha lelei ma’a Tonga! ‘Ahoni ‘oku to e muimui mai ‘a e CUP ke fai aipe ha okooko ma’a Tonga ‘ihe mala’e ‘o e Ako ka ko e maa’imoa pe ‘a e Tama ko Tupou VI he ko ia ‘a e Chancellor!

Ko ‘etau ‘amanaki lelei ‘oku ‘ihe ‘Otua Mafimafi ma’u pe he ko IA ‘oku tu’u ai ‘etau Tui Falala!

 

To GOD be the Glory and Honour Forever!

‘Ofa atu mo e Lotu