CUP S-2, 2023 FINAL EXAMINATION - DAY 1!

SEMESTER 2, WEEK 15, FINAL EXAMINATION - DAY 1!

Day 1: Final Examination

13.11.23

Supervisors: Miss Liliani Tali mo Taina Halatoafa

Talamonuu atu pe mo e Lotu ki he fanauako Christ's University In Pacific ‘Oku kamata Sivi Fainolo he ‘ahoni ‘o tatau pe ‘i Tt, Vv, mo Hp!

Taimi tatau ‘oku ‘i ai mo e Student mei he Campus ‘i Vava’u (Osiana Latu) na’e folau mai mo hono famili he uike kuo’osi pea ‘oku ou Supervise ai pe ‘ene Sivi he CUP office ‘i Nasaleti (NZ).

Kaekehe, Fakafeta’i pe ki he ‘Eiki fanauako!

‘Ofa atu mo e Lotu.